• Algemene Voorwaarden en Huisregels

  Algemene Voorwaarden en Huisregels

Algemene Voorwaarden en Huisregels

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van KORU MANAIA, Praktijk voor lichaamsgerichte energetische therapie en massage. Ik ga er van uit dat u deze voorwaarden kent indien u met mij een samenwerking / overeenkomst aangaat.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Koru Manaia: Praktijk voor Lichaamsgerichte Energetische Therapie en Massage: De Praktijk voor Lichaamsgerichte Energetische Therapie en Massage, gevestigd Heideveld 3, 9407GH te Assen, 06- 30134140. Hierna vernoemt: Koru Manaia.
 • Medewerker: een persoon welke in dienst is of werkzaam is voor en/of onder de naam van Koru Manaia.
 • Aangeboden dienstverlening: verzorgen van Energetische therapie en diverse massages in de praktijk en op locatie. Verzorgen van workshops, trainingen, cursussen, lezingen, demonstraties en presentaties.
 • Cliënt / Patiënt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur/ behandelaar/ therapeut in dienst of werkende voor Koru Manaia.
 • Een behandeling of therapie: een overeenkomst tussen Koru Manaia enerzijds en de cliënt / patiënt anderzijds waarbij tegen betaling door de cliënt / patiënt, een behandeling / therapie wordt gegeven door Koru Manaia.
 • Huisregels: Het regelement waar de cliënt / patiënt zich aan dient te houden in de aanloop naar en / of tijdens de behandeling/ therapie.
 • Een opdracht: een overeenkomst tussen Koru Manaia enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Koru Manaia.
 • Een contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Koru Manaia enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Koru Manaia.
 • De opdrachtgever: de wederpartij van Koru Manaia welke Koru Manaia de opdracht gegeven heeft tot het tegen betaling geven van massages / workshops/ cursussen/ trainingen/ demonstraties/ presentaties in de praktijk of op locatie.
 • De contactpersoon: een personeelslid welke is aangesteld door de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de contacten tussen opdrachtgever en Koru Manaia.
 • De werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever.
 • De deelnemer: de persoon welke deelneemt aan een workshop, training, cursus of presentatie in opdracht van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
A. op alle offertes, (order) bevestigingen en overeenkomsten tussen Koru Manaia enerzijds en de opdrachtgever/ cliënt / patiënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Koru Manaia van toepassing.
B. Acceptatie van een offerte of (order) bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
C. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
D. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Koru Manaia aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3: Afwijkingen van de algemene voorwaarden
a. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk door Koru Manaia is bevestigd.
b. Indien van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Koru Manaia gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Koru Manaia op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Koru Manaia één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toepast, kan de betrokkenen opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.


Artikel 4:  Wijziging van opdracht of contact
a. Wijzigingen in een opdracht of contract zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Koru Manaia
zijn bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c.  Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Koru Manaia zich het recht om
jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Koru Manaia zal de
opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk
informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Koru Manaia binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Koru Manaia om ten gevolge van wettelijke
regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Koru Manaia is gerechtigd
eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.


Artikel 5 Duur van de opdracht
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een contract afgesloten bij het geven van bedrijfsmassages
aangegaan voor de duur van minimaal 10 opkomsten, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
b. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Koru Manaia uit te voeren dienstverlening, uitgesloten hierbij zijn bedrijfsmassages deze vallen onder artikel 5.a, aangegaan voor de duur van minimaal 1 opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte of overeenkomst is vermeld.
c. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand bij heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van reden(en).
d. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Koru Manaia de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de
contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel)
doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij
Koru Manaia binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.


Artikel 6 Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Koru Manaia aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst
genoemde diensten. De diensten zullen, indien niet anders afgesproken, overeenkomstig het contract en/of
overeenkomst gelden gedurende de gehele looptijd van het contract of opdracht. Pauzes, bepaald door
Koru Manaia, zullen geheel voor kosten zijn van Koru Manaia.
b. Behandelingen en therapieën worden gegeven binnen de voor de behandeling/therapie staande tijd. Deze tijd is
inclusief omkleden van de cliënt/patiënt en benodigde anamnese. Het maken van een vervolgafspraak valt buiten de
voor de behandeling/therapie gestelde tijd.


Artikel 7 Niet verschijnen
a. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Koru Manaia haar diensten
verlenen volgens een voor Koru Manaia gangbaar behandelschema. Bij hantering van het genoemde
behandelschema komt verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van een persoon/personen voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 9c.
b. Indien een deelnemer van een workshop, training of cursus niet verschijnt, is Koru Manaia gerechtigd,
mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8b in rekening te brengen, onverkort
haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. Indien een cliënt/patiënt niet verschijnt voor een behandeling/therapie, is Koru Manaia gerechtigd, mits
anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8a in rekening te brengen, onverkort haar
recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.


Artikel 8 Annulering
a. Annulering van een losse behandeling door de cliënt/patiënt dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Koru Manaia gerechtigd de desbetreffende
dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
b. Annulering door deelnemer/opdrachtgever van een workshop, training of cursus is tot 14 dagen voor aanvang zonder kosten mogelijk. Annulering tussen 14 dagen en 24 uur voor aanvang is Koru Manaia gerechtigd de
desbetreffende dienst(en) voor 70 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in
deze door haar gemaakte kosten. Indien annulering binnen 24 uur voor aanvang geschiedt of er geen annulering
plaatsvindt zonder opkomst van de deelnemer/opdrachtgever, is Koru Manaia gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. Annulering van afgesloten contracten/opdrachten voor presentaties, demonstraties, bedrijfs-, evenementenmassages en overige massages op locatie dienen door de opdrachtgever/contactpersoon uiterlijk 1 kalendermaand voor de afgesproken aanvangsdag schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Koru Manaia € 150,- administratiekosten bij de opdrachtgever inrekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Koru Manaia gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
d. Bij annulering gedaan door Koru Manaia zullen bij een losse behandeling de cliënt/patiënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Indien Koru Manaia binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling een losse behandeling annuleert wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Koru Manaia geannuleerde afspraak is voor beide partijen niet van toepassing.
e. Bij het annuleren van massages op locatie/ workshops/ cursussen/ training /lezingen /presentaties demonstraties gedaan door Koru Manaia wordt het door de deelnemer/opdrachtgever betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de deelnemer/opdrachtgever gelede schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade worden niet door Koru Manaia vergoed.


Artikel 9 Verantwoordelijkheden
a. De opdrachtgever van massages op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Koru Manaia aangeboden diensten.
b. De opdrachtgever van workshops/trainingen/cursussen/demonstraties op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Koru Manaia aangeboden diensten.
c. De opdrachtgever van massages/workshops/trainingen/cursussen/demonstraties op locatie dient er zorg voor te dragen dat Koru Manaia te allen tijde de werkzaamheden ethisch en hygiënisch kan uitvoeren. Indien blijkt dat de opdrachtgever hierin in gebreken is gebleken is Koru Manaia gerechtigd de desbetreffende dienst(en) niet aan te vangen/te onderbreken en de dienst 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
d. De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijke en verplicht zich zelf eventueel in samenwerking met een eigen contactpersoon tot de planning van het behandelschema en de organisatie van de afgesproken dag(en).Eventuele lege plaatsen als ook het niet verschijnen van deelnemers/werknemers/cliënten zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.
e. De opdrachtgever dient een contactpersoon kenbaar te maken aan Koru Manaia. Deze contactpersoon is tevens verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen in het behandelschema.
f. De deelnemer/werknemer/cliënt/patiënt dient recentelijk/actueel medicijngebruik, lichamelijke problemen/
aandoeningen, zwangerschap, recentelijk/actueel behandeling van een arts, specialist, therapeut of andere behandelaren kenbaar te maken aan de medewerker(s) van Koru Manaia vóór aanvang van de behandeling/training/cursus/workshop.
g. Koru Manaia kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiende uit het verzwijgen van informatie zoals benoemd in artikel 9f.
h. Koru Manaia behoudt zich het recht behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie aangeboden diensten.
i. Koru Manaia s niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van een bandeling/therapie/workshop/cursus/training/presentatie/ demonstratie/lezing.
j. Koru Manaia streeft naar alle afgesproken dienst(en) doorgang te laten hebben. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan tracht Koru Manaia hiervoor een gelijkwaardige oplossing/vervanging te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt heeft Koru Manaia het recht de afgesproken dienst(en) te annuleren. Bij annuleringen gedaan door Koru Manaia beroept Koru Manaia zich op artikel 8d/e.


Artikel 10 Tarieven
a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens,
tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig. Koru Manaia  behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
b. Koru Manaia is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen/therapieën deze kenbaar te maken aan zijn cliënten/patiënten.
c. Op prijzen gehanteerd door Koru Manaia wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.


Artikel 11 Geheimhouding en privacy
a. Koru Manaia zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden, personeelsleden, deelnemers, cliënten, patiënten, medewerkers en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.
b. Koru Manaia heeft geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opgelegd aan haar medewerkers.


Artikel 12 Dossierbeheer en inzagerecht
a.  Koru Manaia kan c.q. mag van de betrokken werknemer(s)/deelnemer(s) van de opdrachtgever als ook van de opdrachtgever zelve een dossier bijhouden.
b.  Koru Manaia kan c.q. mag van de betrokken cliënt(en)/patiënt(en) een dossier bijhouden.
c. Naast Koru Manaia heeft slechts de betreffende werknemer/deelnemer/cliënt/patiënt recht op inzage in
dit dossier. Een opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer/deelnemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13  Facturering en betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient bij een opdracht/contract de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Koru Manaia te betalen.
b. Behandelingen welke zijn uitgevoerd in de praktijk dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant te worden voldaan. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Koru Manaia naar betrokken cliënt/patiënt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
c. Therapeutische behandelingen dienen direct na de behandeling contant voldaan te worden. Deze behandelingen kunnen niet op strippenkaarten of cadeaubonnen worden afgeschreven
d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/cliënt/patiënt in verzuim. De verplichting van Koru Manaia tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever/cliënt/patiënt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
e. Bij in artikel 13d genoemde verzuim komen alle rechtelijke en buiten rechterlijke kosten voor rekening van de opdrachtgever/cliënt/patiënt. Daaronder vallen onder anderen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
f. Voor het geval naar het oordeel van Koru Manaia de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich brengt, is Koru Manaia gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
g. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is Koru Manaia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
h. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar.


Artikel 14  Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Koru Manaia voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Koru Manaia beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van
Koru Manaia wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Koru Manaia ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b. De opdrachtgever vrijwaart Koru Manaia voor aanspraken door derden, waaronder begrepen de cliënt(en)/patiënt(en) van de opdrachtgever indien Koru Manaia uit naam van de opdrachtgever werkzaam is.
c. Koru Manaia is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Koru Manaia kunnen worden toegerekend.
d. Schade welke door een opdrachtgever/werknemer/deelnemer/cliënt/patiënt veroorzaakt is aan have en goed welke door Koru Manaia beschikbaar is gesteld of welke door Koru Manaia is gehuurd/gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
e. Koru Manaia is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
f. Koru Manaia is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.


Artikel 15 Tussentijdse ontbinding
a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien:
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.
 • ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 • de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. Deze aangetekende brief dient uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe contractjaar door Koru Manaia te zijn ontvangen.
c. Koru Manaia is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit als gevolg van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 16  Eigendom
a. Apparatuur/materieel/producten,/inboedel en inventaris welke eigendom zijn van Koru Manaia worden zonder overeenkomst tussen beide partijen niet uitgeleend/verhuurd. Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Koru Manaia doet Koru Manaia direct aangiften bij politie.


De hierna genoemde huisregels zijn van kracht op de hoofdvestiging van KORU MANAIA praktijk voor lichaamsgerichte energetische therapie en massage gelegen aan Heideveld 3 te Assen

HUISREGELS

1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
2. In verband met de hygiëne worden de tijdens de sessies gebruikte linnengoed materialen die eigendom zijn van KORU MANAIA na elke behandeling gereinigd.
3. Aanbevolen wordt om voor de behandelingen en de lessen niet te roken.
4. Al Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden
5. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekken tot uw gezondheid, gezondheidservaren en verwachtingen van de behandeling.
6. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur/ therapeut de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
7. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage of energetische behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
8. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage of energetische behandeling aan de masseur / therapeute mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
9. KORU MANAIA is niet verantwoordelijk voor schade en / letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en / of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
10. KORU MANAIA is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens /na afloop van de behandeling/ cursus/ presentatie / demonstratie.
11. KORU MANAIA behoudt zich het recht om cliënten behandelingen en toegang aan de praktijk te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
12. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens sessies in behandelruimte.
13. Roken is niet toegestaan in de gehele hoofdvestiging van KORU MANAIA
14. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

Nieuwsberichten

tarieven wijzigingen per 1 juni 2022 | 31 mei 2022
Als gevolg van de inflatie en de daarbij optredende prijsstijgingen van bijvoorbeeld de energiemarkt, ben ook ik genoodzaakt om de tarieven van mijn diensten ... (lees meer)

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor mijn gratis nieuwsbrief!